Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Predajné a dodacie podmienky

Platnosť obchodných podmienok

Naše všeobecné predajné a obchodné podmienky platia pre všetky obchodné transakcie, okrem akýchkoľvek odlišných podmienok predaja. S týmito podmienkami súhlasíte ihneď po zadaní Vašej objednávky, najneskôr však po obdržaní našej dodávky. Tieto podmienky platia rovnako aj pre budúce obchodné transakcie. Dohody, ktoré nie sú v súlade s týmito podmienkami, si vyžadujú náš písomný súhlas. V prípade zmeny alebo zrušenia jednotlivých podmienok zostávajú v platnosti všetky ostatné podmienky.

Objednávky a ceny

Predaj je uzatvorený s konečnou platnosťou. Faktúra sa vystaví za dodávky vzoriek alebo dodávky výberu výrobkov, tieto sa však môžu vrátiť pri uvedení čísla faktúry. Záväzná je cena z dňa, kedy bola vytvorená objednávka. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmeny cien alebo iných podmienok, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia.

NS artikle (Non-Stock-Artikel)

Objednávky artiklov, ktoré nemáme na sklade, tzn. takých artiklov, ktoré zaobstaráme špeciálne pre Vás, nie je po obdržaní písomného potvrdenia od nás možné ani upraviť, ani stornovať. Ste povinní akceptovať balenie nášho dodávateľa.

Garancia ďalších nákupov a zmena produktových radov

Nedokážeme zaručiť, že budú možné aj ďalšie nákupy. Tvar, zasklenie, kvalita povrchu alebo materiálové zloženie výrobkov sa môže meniť v závislosti od produktového radu našich dodávateľov.

Hodnota objednávky a náklady na dopravu v rámci Švajčiarska

V prípade hodnoty objednávky v cene 500,00 CHF (netto) a viac sa dodávka doručuje bezplatne. V prípade hodnoty objednávky v cene nižšej ako 500,00 CHF (netto) sa objednávka balí a doručuje za výrobné náklady. Dodatočné služby pre dodávky, ako sú oznámenia o doručení, pevné dodacie lehoty a dodávky do vyšších nadzemných podlaží, ako aj poplatky za skladovanie a poplatky za nedodanie, sú všeobecne účtované kupujúcemu, čo sa vzťahuje aj na dodávky bezplatne.

Dodávky do zahraničia sa vykonávajú z nášho výrobného závodu.

Odosielanie a doručovanie

Odosielanie sa vykonáva na účet a riziko kupujúceho. Naše dodávky nie sú poistené. Akékoľvek prípadné poškodenie sa musí oznámiť dodávateľovi okamžite po doručení dodávky. Termíny dodania nie sú záväzné. Vyhradzujeme si právo vykonať čiastkové dodávky. Snažíme sa dodržať dohodnuté dátumy doručenia, avšak v prípade oneskoreného doručenia neakceptujeme žiadne nároky na odškodnenie.

Platobné podmienky

Cenu netto je potrebné zaplatiť v plnej výške do 30 dní. Neprijateľné zľavy sa vrátia formou spätného ťarchopisu. V prípade nedoplatkov si účtujeme úroky z omeškania vo výške 5 %.

Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Reklamácie a vrátenie tovaru

Kupujúci je povinný okamžite po obdržaní dodávky skontrolovať jej úplnosť a jej prípadné poškodenia. Reklamácie sa berú do úvahy iba do ôsmich dní od doručenia a iba s dodacím listom alebo číslom dodacieho listu. V prípade, že dodávka bude preukázateľne chybná, sa musí vykonať bezplatná náhradná dodávka. Ďalšie uplatnenie si nárokov na odškodnenie je vylúčené. Vrátenie tovaru bude akceptované jedine po predchádzajúcom písomnom súhlase a po prebratí podielu nákladov. Pre artikle, ktoré nie sú uvedené v katalógu, už nie sú aktuálne, sú neúplné a/alebo neboli vrátené v pôvodnom obale, alebo už nie sú v perfektnom stave, nebude vystavený žiadny dobropis.

Miesto zmluvného plnenia a sídlo súdu

Miesto zmluvného plnenia a sídlo súdu je v meste Emmen. VE = obalová jednotka (Verpackungseinheit) - rešpektujte prosím obalové jednotky uvedené v katalógu. NL = nie je súčasťou produktového portfólia spoločnosti Sola, tzn. nie je možné doručiť. Dodacia lehota pre tieto produkty je dlhšia. Ste povinní akceptovať balenie nášho dodávateľa. Vrátenie tovaru je neprípustné.